Waterveiligheids- landschappen

een toekomstige optimale ruimtelijke invulling

Lees het artikel

Er is in Nederland in toenemende mate druk op de beschikbare ruimte. Daarbij lijkt het soms alsof verschillende maatschappelijke waarden en ontwikkelingen met elkaar concurreren om de beschikbare ruimte. Om deze waarden en ontwikkelingen op een andere manier te bekijken, hoe kunnen ze elkaar aanvullen in plaats van concurreren, heeft Deltares het concept ‘waterveilligheidslandschappen’ geïnitieerd. 


Met waterveiligheidslandschappen wordt er van tevoren goed nagedacht over een toekomstige optimale ruimtelijke invulling. Terugredenerend kunnen nú keuzes worden gemaakt die optimaal bijdragen aan een toekomstig gewenste situatie. Die keuzes samen vormen adaptatie- of transitiepaden.

“De gezamenlijke aanpak van dit onderwerp is ook het resultaat van de samenwerking tussen het programma Kennis voor Keringen, het Strategische Onderzoek van Deltares en de Kennis en Innovatie agenda van het HWBP.“

Alessandra Bizzarri, senior adviseur Rijkswaterstaat

In de ontwikkeling en doorontwikkeling van waterveiligheidslandschappen zoeken we samenwerking met overheden, andere kennisinstellingen, NGO’s en private partijen. In 2022 zullen we versnellen, geholpen door de subsidie voor het LWV project www.veiligheidslandschappen.nl dat we samen met Wageningen Environmental Research uitvoeren. We werken dit uit op twee sporen. Op regionaal schaalniveau richten we ons op ontwikkeling en toepassing van methodiek en instrumenten in casusgebieden. Op nationale schaal zetten we een frame op met toekomstige typische waterveiligheidslandschappen en ontwikkelen we generieke bouwstenen. Zo worden oplossingsrichtingen breder toepasbaar.

“Ik hoop dat we hiermee op een vernieuwende manier verbinding kunnen leggen tussen alle klimaat/water thema’s en de invulling van de sociaal-economische gebruikthema’s in onze provincie”

Bas van de Pas, Beleidsadviseur waterveiligheid Provincie Noord-Holland

“De verwachting die we hebben van waterveiligheidslandschappen is dat het ons handvatten gaat geven hoe we onze waterveiligheidsopgave kunnen koppelen aan het bredere perspectief dat systeem-georiënteerd is en gericht is op de langere termijn.”

KeesJan Leuvenink, Senior beleidsmedewerker waterveiligheid Waterschap Rijn en IJssel