Nieuwe directeur Annemieke Nijhof

Met dertig jaar ervaring op het gebied van water, bodem en ondergrond is Annemieke Nijhof sinds 1 oktober 2020 de nieuwe directeur van Deltares. De plek waar voor haar alles samenkomt. Ze wil agenderen en de dialoog op gang brengen, op alle gebieden waar onderbouwde kennis over water en ondergrond bijdraagt aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Ook internationaal. “We kunnen onze rol als strategisch adviseur verstevigen om zo de wereld een stukje beter te maken.” 

“Met kennis maken we het verschil”

Annemieke Nijhof

Toen Deltares in 2008 werd opgericht, werkte Annemieke Nijhof bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Samenwerking tussen verschillende instituten was op dat moment al een paar jaar onderwerp van gesprek. Annemieke Nijhof: “Ik herinner me het moment dat vier organisaties samen Deltares werden echt als een mooie stap. Vraagstukken moet je vanuit meerdere hoeken bekijken, maar wél in samenhang, als een systeem. Dan creëer je meerwaarde. Ik ben er dan ook trots op dat ik hier zo veel jaar later leiding mag geven.”


Kennis als basis

Zowel in Nederland als internationaal staan we voor een aantal belangrijke maatschappelijke opgaven, ziet Nijhof. Onder meer klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit leiden tot wezenlijke veranderingen in de deltagebieden wereldwijd. Nu actie ondernemen is belangrijk. Deltares speelt hierin een belangrijke rol. “Kennis is onze basis. Daarmee kunnen we agenderen, de dialoog op gang brengen en een vertaling maken naar de samenleving. In Nederland lukt dat al heel goed, internationaal kunnen we nog een stap zetten. Ons werk internationaal draagt ook bij aan een duurzame toekomst in Nederland, alleen al gezien de schaalgrootte waarop we daar kunnen werken, denk aan onze bijdrage aan het Bangladesh Deltaplan.”

Met het toegepaste onderzoek naar water en de ondergrond werkt Deltares samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen aan belangrijke missiegedreven innovaties. Dat levert kansen op voor maatschappelijke vraagstukken als de klimaattransitie en draagt tegelijkertijd bij aan het concurrentievermogen van Nederland.”

Focco Vijselaar - Directeur-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie, ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Praktijktoetsen zijn een mooi voorbeeld van wat we met kennis, zowel in theorie als praktijk, kunnen bereiken”

Een project in Nederland waar dit mooi samenkwam, is het project in Waterschap Noorderzijlvest. Deltares legde hier de theoretische basis voor rekenmodellen en experimenteerde daarnaast zelf in de Deltagoot. Nijhof: “Uit de modellen bleek dat een flinke ophoging van de dijken nodig was. Dat zorgde voor veel maatschappelijke onrust. Vervolgens wezen de praktijktoetsen uit dat de dijken sterker waren dan verwacht. Dat nam de onrust weg en bleek ook goedkoper. Ik vind dat een mooi voorbeeld van wat we met kennis, zowel in theorie als praktijk, kunnen bereiken.” 

Nederland staat de komende decennia gesteld voor verschillende complexe uitdagingen, onder andere op het gebied van water. Denk bijvoorbeeld aan zeespiegelstijging in combinatie met een dalende bodem in de Noordzee. Het is belangrijk dat de kennis hierover wordt gedeeld tussen alle betrokken partijen en dat onderzoek wordt gestimuleerd. Naast opdrachtnemer is Deltares ook een belangrijke samenwerkingspartner voor Rijkswaterstaat in dit domein.”

Michèle Blom - Directeur-Generaal Rijkswaterstaat

Water en bodem als rode draad

Water en bodem lopen als een rode draad door de carrière van Annemieke Nijhof. Na haar studie Chemische Technologie ging ze aan de slag bij Tauw. Daarna vervulde ze functies bij diverse ministeries.


Als Directeur-Generaal Water was ze verantwoordelijk voor het waterbeleid in Nederland. Ook was ze boegbeeld van de Topsector Water en Maritiem en voorzitter van het Netherlands Water Partnership. Op 1 oktober 2020 trad ze aan als directeur van Deltares.

Dare to share

Eén ding is volgens Nijhof essentieel in alle rollen: dare to share. “Niet de kennis vasthouden, maar zo veel mogelijk delen. Alleen door samen te werken, publiek én privaat, kunnen wij onze missie volbrengen en onze kennis inzetten om dingen in gunstige zin te veranderen.” 


Hoe kijkt Nijhof naar de transities waar we voor staan? “Ik heb wat moeite met het woord transitie. Er zit een mate van destructie in – het suggereert dat je een oud systeem achter je laat. De energietransitie is zo’n transitie waarin we de fossiele energievoorziening moeten vervangen. Maar voor aanpassing aan klimaatverandering en anders omgaan met  grondstoffen gaat het gelukkig vaak langs de weg van de geleidelijkheid. Met onze unieke kennis van de ondergrond en water kunnen we bijdragen aan duurzame energie uit bodem en water. En dat geldt ook voor de overgang naar circulaire landbouw waaraan we met onze specifieke kennis over bodem en ondergrond bijdragen.”

“Ruim vijftien jaar werk ik al nauw samen met Annemieke Nijhof. Beiden waren we een periode raadadviseur van het Kabinet van de Minister-president. Als Dijkgraaf van het Waterschap Brabantse Delta werkten we samen aan een klimaat adaptieve inrichting. Recent hebben we vanuit Koninklijke NLingenieurs een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten met Deltares. Ik kijk er zeer naar uit om de kennis van Deltares te combineren met onze praktijkervaring en zo samen te komen tot innovatieve oplossingen.”

Carla Moonen - Bestuursvoorzitter Koninklijke NLingenieurs

Positief verrast
Ondanks corona vindt Nijhof snel haar weg binnen Deltares. Ze is onder de indruk van wat ze in korte tijd zag. “Ik heb letterlijk één dag gebaald dat ik niet naar kantoor kon. Daarna ben ik vanuit huis aan de slag gegaan: mensen leren kennen, in de projecten duiken en goede gesprekken voeren. Vooral de samenwerking heeft me positief verrast, zowel intern als extern. Dat is belangrijk, zéker in tijden van crisis. De wereld is kwetsbaar, alleen samen kunnen we maatschappelijke vraagstukken oplossen. Ik heb vertrouwen dat we hier met Deltares wezenlijk aan bijdragen, nationaal en internationaal.”

“Klimaatverandering gaat sneller dan we gedacht hadden. Het zal onbedoelde gevolgen hebben die veerkracht en innovatief denken vereisen. Onderzoekers zijn niet langer waarnemers, maar zijn belangrijke actoren in het vormgeven van de verschillende paden. We hebben oplossingen nodig, nieuwe inzichten en kennis om dit aan te pakken.”

John Bell - Europese Commissie, Directeur Healthy Planet