Marco Hoogvliet – Expert stedelijk water en ondergrond

Kijk goed naar de bodem­structuur en grondwater­regiem

Vooral in laag Nederland, met zijn slappe bodem, staat de grondwaterspiegel in natte tijden dicht onder het maaiveld. ‘De grondwaterspiegel wordt door peilbeheer in watergangen en met drainageleidingen zoveel mogelijk gereguleerd en de constructie van gebouwen en infrastructuur is afgestemd op specifieke grondwaterpeilen’, zegt Marco Hoogvliet, adviseur stedelijk water en ondergrond bij Deltares.

Maar de onderzoeker signaleert een aantal ontwikkelingen die maken dat dit grondwaterpeil in de stad meer gaat fluctueren. En daar zijn niet alle gebouwen en infrastructuur tegen bestand. Allereerst hebben we door ons waterpeilbeheer en het gewicht van constructies al tijden te maken met bodemdaling. ‘Daardoor gaat grondwater steeds meer overlast geven’, zegt Hoogvliet. Voorts zorgt klimaatverandering via langdurige droogte en piekbuien in de zomer en een grotere hoeveelheid neerslag in de winter, voor lagere en hogere grondwaterstanden dan we gewend zijn. Daar komt bij dat de bodemopbouw in laag Nederland van nature nogal varieert en het in steden door ons toedoen helemaal een ratjetoe is. ‘We hebben meer of minder zand en puin opgebracht, gegraven, gedempt, hoogteverschillen geïntroduceerd en ondergronds gebouwd. Kelders en tunnels blokkeren grondwaterbewegingen, kanalen en sloten zuigen water weg, en grondwater verdwijnt naar lekke rioleringen’, aldus Hoogvliet.

Overzicht van gebieden met bodemdaling en grondwateroverlast voor stedelijke functies tussen nu en 2050 onder KNMI’14 WH klimaatscenario voor 2050 met peilindexatie. Bron: Deltares, 2021 via www.klimaateffectatlas.nl. NB. de productiewijze van de bodemdalingscijfers voor Flevoland wijkt af van andere delen in Nederland, waardoor de onzekerheid van de berekende bodemdaling tot hier relatief groot is.

'Wanneer in tijden met weinig of geen neerslag die klei droog komt te staan, krimpt die in. Dat leidt tot verschillen in zettingen voor en achter het huis'

Marco Hoogvliet – Expert stedelijk water en ondergrond

Het komt voor dat de voorkant van een huis op stevig zand staat en de achterkant op klei. ‘Wanneer in tijden met weinig of geen neerslag die klei droog komt te staan, krimpt die in. Dat leidt tot verschillen in zettingen voor en achter het huis’, vertelt Hoogvliet. ‘Hetzelfde zie je bij wegen en leidingen’. Het gevolg? Scheuren in gebouwen, golvende wegen en gebroken leidingen ‘Het beheer en onderhoud van de gebouwde omgeving gaat daardoor steeds meer geld kosten’. Of er schade ontstaat en hoe groot die is, hangt sterk af van de gevoeligheid van een huis voor grondwaterpeil variaties. ’Dat verschilt van huis tot huis. En door de variatie van de bodem verschilt ook de mate waarin de grondwaterstand op en neer gaat.


Dit alles lijkt donkere schaduwen te werpen op de nieuwbouwoperatie waarvoor Nederland staat. Maar daarover is Marco Hoogvliet niet pessimistisch. ‘Er wordt bij de inrichting van nieuwbouwlocaties, en vooral óók op lastige plekken zoals de Zuidplaspolder en polder Rijnenburg, tot mijn vreugde steeds beter gelet op de (grond)water en bodemeigenschappen. De diepste, slapste delen worden bijvoorbeeld bestemd voor berging van regenwater. Wanneer je hier op een traditionele manier zou bouwen zal dit sneller leiden tot de bekende problemen en daarmee gepaard gaande kosten.’

In bestaand stedelijk gebied is het aanzienlijk complexer om wat aan de toename van de grondwatervariaties, en de effecten daarvan, te doen. De bebouwing staat er al en het is druk boven en onder de grond. Daardoor is er weinig ruimte over voor maatregelen waarmee de grondwaterstand kan worden beïnvloed. Bovendien is het door de grote verschillen in de ondergrond niet altijd zeker dat maatregelen het gewenste effect hebben. Er is zelfs kans op onbedoelde averechtse effecten. ‘Regenwater infiltreren om bij te dragen aan het voorkomen van wateroverlast is op zich een goed idee.

Maar de bodem en het grondwater moet dat extra water wel kunnen verwerken zonder dat dat overlast oplevert. We moeten ook niet de fout maken om te verwachten dat door die extra regenwaterinfiltratie tijdens zeer droge zomers genoeg water in de bodem aanwezig is voor het groen en het hoger houden van de grondwaterstand. Het helpt zeker, maar dat extra water is onvoldoende om die langere droge periode geheel te overbruggen.’

Overzicht van gebieden met een risico op verschilzetting en paalrot 2050 onder KNMI’14 WH klimaatscenario voor 2050 met peilindexatie. Bron: Deltares, 2021 via www.klimaateffectatlas.nl.

Actief Grondwaterpeilbeheer overwegen

Met actief grondwaterpeilbeheer kunnen te hoge en te lage grondwaterstanden worden voorkomen. Die maatregel bestaat uit een intrigerend ondergronds stelsel van buizen waarmee water wordt af- en aangevoerd. Als de bodem voor dit systeem geschikt is, kan daarmee schade aan funderingen door te lage grondwaterstanden worden voorkomen.


‘Het is tamelijk duur, maar het werkt. De aanleg wordt rendabeler als dit wordt meegenomen bij rioolvernieuwing. Een voornaam punt bij klimaatadaptatie en de herinrichting van onze steden is om goed vast te leggen waar we welke maatregel nemen die effect heeft op de grondwaterstand. ‘Het grondwaterregiem verschilt binnen een stad al aanzienlijk, en door klimaatverandering nemen die verschillen toe. Als we dan ook nog eens niet goed bijhouden welke effecten maatregelen precies hebben, wordt het steeds moeilijker om zicht te houden op het grondwater en verrassingen te voorkomen.’

Onderzoek bodemdaling Gouda

Meer informatie

Marco Hoogvliet

Expert stedelijk water en ondergrond