Deltares kort

Dirk-Jan Walstra nieuw directielid Deltares 

Met ingang van 1 februari 2023 is Dirk-Jan Walstra benoemd tot directielid van Deltares. Aanleiding voor de directiewisseling is dat directeur Erik Janse in maart van zijn pensioen gaat genieten. Ron Thiemann, het andere directielid van het eerste uur, doet dat eind juni. Na de pensionering van Ron Thiemann zal de directie van Deltares uit twee directeuren bestaan, Dirk-Jan Walstra en Annemieke Nijhof.


Dirk-Jan Walstra (54) werkt sinds 1996 bij Deltares. In 1994 studeerde hij af als civiel ingenieur aan de TU Delft en is daar in 2016 ook gepromoveerd. Na zijn afstuderen heeft Dirk-Jan tot 1996 gewerkt bij CSIR-Environmentek in Zuid-Afrika. Bij Deltares werkte hij in diverse (inter-) nationale projecten, was hij afdelingshoofd en vanaf 2019 MT-lid en manager van de unit Hydraulic Engineering. Van 2005 tot 2017 is Dirk-Jan ook als toegevoegd onderzoeker verbonden geweest aan de TU Delft en heeft gastcolleges gegeven bij de Universiteit Utrecht en Twente Universiteit.

Strategiedocument WHO integreert klimaatbestendige waterbeheeraspecten voor drinkwater en sanitatie 

Deltares heeft de DPSEEA-benadering (in het Nederlands: Sturende krachten, Milieudruk, Toestand, Blootstelling, Effecten, Acties) toegepast om beter inzicht in de effecten van klimaatverandering en waterbeheer op de gezondheid van mensen te vertalen naar acties. Het conceptuele kader kan worden gebruikt als aanvulling op bestaande gezondheidsinterventies. Samen met onze aanbevelingen is het verwerkt in het strategiedocument van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): ‘Water, sanitaire voorzieningen, hygiëne, klimaatverandering en gezondheid, 2023-2030’. 


Bruce Gordon (Hoofd Water, Sanitatie, Hygiëne en Gezondheid) bij de afdeling Milieu, Klimaatverandering en Gezondheid van de WHO zegt over de aanpak: "Het kader heeft ons geholpen de bredere context van klimaatverandering en waterbeheer te conceptualiseren. Het ondersteunt een meer omvattende aanpak van watervoorziening, sanitaire voorzieningen en hygiëne voor een betere gezondheid. De WHO werkt samen met nationale overheden en andere partners aan een betere klimaatbestendige gezondheid.” Eline Boelee, expert water & gezondheid is blij dat dit is opgenomen in het strategiedocument: "onze analyse en aanbevelingen kunnen nu door zowel de WHO als haar partners worden toegepast om water- en klimaatkennis mee te nemen in het plannen en beheren van  drinkwater- en sanitaire voorzieningen". 


De systemische aanpak van Deltares toont niet alleen de causale paden van klimaatverandering naar gezondheidseffecten, maar biedt ook duidelijke aanknopingspunten voor verschillende acties om zo de veerkracht van gemeenschappen te vergroten. Typische acties die horen tot het Deltares domein zijn monitoring, modellering en vroegtijdige waarschuwing, maar ook geïntegreerd waterbeheer en rampen-risico-bestrijding. Deze aanpak is verder uitgewerkt in de infographic in deze DeltaLife

Is het stadswater klaar voor meervoudig gebruik in 2040?

Om te onderzoeken of stadswater klaar is voor meervoudig gebruik in 2040 is er een nieuw instrument ontwikkeld. Op 17 januari promoveerde Deltares expert Suzanne van der Meulen bij Wageningen University & Research op het onderwerp ‘Functionele kwaliteit van stedelijk oppervlaktewater’. Haar proefschrift biedt een nieuw beoordelingskader voor de functionele kwaliteit van stedelijk oppervlaktewater.


De samenleving gebruikt het stadswater – grachten, kanalen en vijvers – voor een breed scala aan functies. Van der Meulen voerde voor haar promotieonderzoek diepgaande interviews met waterbeheerders en ruimtelijk planners in Amsterdam en Toronto. Hieruit blijkt dat in 2040 het gebruik van stedelijk oppervlaktewater nog intensiever en diverser wordt.

Meer informatie

Suzanne van der Meulen

Stedelijk water- en bodembeheer

Watersnoodramp 70 jaar later.
Wat brengt de toekomst?

Vanaf 1 februari 1953 liep Zeeland, een deel van Noord-Brabant en Zuid-Holland onder water. Op 150 plaatsen braken de dijken door. Nu 70 jaar later rijst de vraag of de klimaatverandering inclusief de stijging van de zeespiegel het toekomstbeeld van een nieuwe ramp met ‘Zeeland’-proporties is? Vijf experts van Deltares vertellen ieder vanuit hun expertise wat we geleerd hebben sinds de watersnoodramp. En ook wat er voor nodig is om onze delta in de toekomst veilig te houden. Hun verhalen vind je in de deze editie: ‘Watersnoodramp 70 jaar later. Wat brengt de toekomst?

Lees het online magazine

Overstromingen in Zuidoost-Azië beter in kaart gebracht

Door klimaatverandering en de veranderende landschappen krijgt de bevolking langs de Mekong rivier in Zuidoost-Azië te maken met meer overstromingen en droogtes, die een zeer grote negatieve invloed hebben op hun leven en bestaansmiddelen. Met behulp van satellietgegevens is het mogelijk deze overstromingen en droogtes steeds nauwkeuriger te volgen en te voorspellen. SERVIR Mekong heeft satellietgegevens geïntegreerd in publiek toegankelijke instrumenten die lokaal ontwikkelde en duurzame oplossingen voor de klimaatcrisis bevorderen en versterken.

Deltares heeft de afgelopen 8 jaar binnen het SERVIR-Mekong project in een consortium van 4 partijen gewerkt aan het beschikbaar stellen en verbeteren van satellietgegevens.

Meer informatie

Arjen Haag 

Expert operationeel waterbeheer