Natuur remt klimaatverandering af, maar hoe lang nog?

Een recente studie in het wetenschappelijke tijdschrift Nature focust op de wereldwijde CO2-uitstoot door ontbossing en natuurbranden. Deltares collega Margreet van Marle is lead auteur van dit onderzoek in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam en andere instanties. Het onderzoek gebruiken we om te begrijpen hoe snel klimaatverandering gaat, want ontbossing heeft door CO2-uitstoot grote impact op het klimaat.


Er werd een nieuwe tijdreeks gemaakt van de wereldwijde CO2-uitstoot door ontbossing. Deze tijdreeks vormt de ontbrekende schakel om de mondiale koolstofcyclus beter in beeld te brengen en impliceert dat de natuurlijke opname van CO2 door het land en oceaan efficiënter is dan tot nu toe werd aangenomen.


Meer informatie:

https://www.nature.com/articles/s41586-021-04376-4

Meer informatie

Margreet van Marle

Expert natuurbranden en klimaatbestendigheid

Werken aan Impact 2022

Begin dit jaar bracht Deltares 19 verhalen uit die laten zien hoe we bijdragen aan vernieuwende en duurzame oplossingen voor vaak complexe maatschappelijke uitdagingen. Deze impactrapportage is breed verspreid.


Toch gemist? 

Meer informatie

Henriëtte Otter

Lid regieteam

5 jaar Markerwadden

Het Markermeer is een van de grootste zoetwatermeren in Europa. In dit meer is een archipel van eilanden aangelegd met zand en slib uit het gebied. Gedurende vijf jaar is er in het Kennis en Innovatieprogramma (KIMA) door verschillende partijen onderzocht hoe je deze eilanden aanlegt en wat ze betekenen voor de waterkwaliteit van het Markermeer en de biodiversiteit in het gebied. Ook als het gaat om samenwerking en financiering zijn er lessen geleerd. Deltares coördineerde het kennisprogramma.


Die kennis wordt van 12-14 oktober gedeeld tijdens het Internationale Marker Wadden congres in Amsterdam.

Meld je aan

Meer informatie

Sacha de Rijk

Expert waterkwaliteit

Verzilting van de Mekong Delta 

De toenemende verzilting kost de Mekong Delta, en daarmee Vietnam, miljoenen dollars per jaar door gemiste oogstopbrengst. Het land heeft derhalve het tegengaan van verzilting uitgangspunt gemaakt van het landgebruik in het deltagebied. In zijn PhD onderzoek kwantificeert Sepehr Eslami Arab de bijdrage van verschillende omgevingsstressoren zoals: klimaatverandering, bodemdaling en erosie van de rivierbodem doordat zand stroomopwaarts wordt tegengehouden of gewonnen. De thesis laat ook de eerste verschillende adaptatiepaden als oplossing zien.


De studie die hij startte in 2015 aan de Universiteit van Utrecht en doorliep terwijl hij voor Deltares werkte in Singapore in 2020, is inmiddels succesvol verdedigd.

De Mekong Delta levert een groot deel van het voedsel voor de bevolking van Vietnam, meer dan 50%. Dit onderzoek geeft inzicht in verleden, heden en toekomst van verzilting in deze belangrijke dynamische delta.

Bekijk het onderzoek

Meer informatie

Sepehr Eslami Arab

Kustexpert

Enabling Delta Life urgenter dan ooit

De missie van Deltares, ‘Enabling Delta Life’, is urgenter dan ooit. Deltagebieden staan wereldwijd onder druk. Niet alleen door bevolkings- en economische groei, maar ook door klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling staan we voor transities met grote maatschappelijke impact.


Kennis van water- en ondergrond is van grote betekenis voor de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. We moeten verder vooruitkijken, zien dat de tijd opraakt en moeten daarom nu versnellen. Deltares stelt de Nederlandse, Europese en mondiale missies centraal. Het is de impact die deze agenda's beogen die onze prioriteiten en acties bepalen. Missiegedreven werken krijgt focus bij Deltares met zogenaamde moonshots, ambitieuze doelen met een groot maatschappelijk belang die alleen kunnen worden bereikt door samen te werken. Benieuwd naar onze moonshots? In de animatie Let’s work together on Enabling Delta Life lichten wij ze toe.

Meer informatie

Joris van Ruijven

Projectleider