Verzilting van het land in de tijd

Het verleden

In het verre verleden leefden er bijna geen mensen permanent in deltagebieden. Vooral vanwege hun manier van leven als nomadische jager-verzamelaars. Dit veranderde langzaam aan toen ze hun voedsel gingen verbouwen en ze langer op een plek bleven.

Legenda

Zout water

Zoet water

Brak water

Verzilting van het land in de tijd

Het heden 

Vandaag de dag leven er steeds meer mensen in delta’s. Door de economische voordelen, door goede landbouw­grond en voldoende water, door waterbeheer en doordat we dreigende overstromingen weten te keren.

Lange termijn effecten

Minder en duurder drinkwater

Veranderingen in landbouwopbrengst

Migratie

Wegtrekken van bedrijven

Gezondheidseffecten

Legenda

Zout water

Zoet water

Brak water

Verzilting van het land in de tijd

De toekomst

Mensen verhuizen vanwege verzilting

Kusterosie

Verdronken eiland

Binnendringen zeewater

Zoetwaterlens krimpt

Toename bodemdaling

Toename watertekort

Om onze huidige levensstandaard en veiligheid te waarborgen moeten we ons aanpassen aan de nieuwe situatie. 


Lukt het ons om de knop op tijd om te zetten?

Met adaptaties

Legenda

Zout water

Zoet water

Brak water

Verzilting van het land in de tijd

De toekomst

Om onze huidige levensstandaard en veiligheid te waarborgen moeten we ons aanpassen aan de nieuwe situatie. 


Lukt het ons om de knop op tijd om te zetten?

Met adaptaties

Legenda

Zout water

Zoet water

Brak water

En dit gebeurt wereldwijd...

Afname van zoet grondwater als gevolg van zeespiegel­stijging in vergelijking met de huidige situatie.

Als we uitgaan van het RCP 8.5 scenario voor zeespiegel­stijging verliezen in 2100 meer dan 35 miljoen mensen meer dan 10 % van de zoetwatervoorraad die ze in 2020 beschikbaar hadden.

Landen waar verzilting in het zoetwatersysteem  aan de kust al plaatsvindt:

Italië, Spanje, VS, Brazilië, Marokko, Egypte, Tanzania, Australië, China, Bangladesh, India, Israël, Iran, Indonesië, België, Nederland, Denemarken, Turkije, Colombia, Ghana, Duitsland en Senegal.

Feiten en cijfers

Belangrijke grondstof

50%

van ons drinkwater is zoet grondwater

38%

van landbouw­areaal wordt besproeid met zoet grondwater

Druk op kustgebieden

Bevolkingsdichtheid is groter in kustgebieden

Een derde

van de wereldbevolking woont in een kustgebied (<70km) = 2.65 miljard mensen

Trend is toename migratie naar de kust

Dit wordt toegerekend aan wereldwijde demografische veranderingen. Veel megasteden liggen ook aan de kust

Verzilting van grondwater gebeurt niet alleen in kustgebieden

Het landoppervlakte dat wereldwijd te maken heeft met verzilting

5x

de landoppervlakte van Frankrijk

= 277 miljoen ha

Kustbescherming

Voorkom dat zeewater over de kustlijn of kering spoelt. Bijvoorbeeld met vegetatie zoals mangroven.

Regenwater infiltreren

Met de juiste kennis van de ondergrond kan (te veel) zoet regenwater worden geïnfiltreerd in de bodem voor drogere tijden.

Gebruik en verspil minder zoet

Gebruik geen zoet water als het niet nodig is, gebruik brak of zout water in zwembaden of om het toilet door te spoelen.

Brak water benutten

In het kustgebied bestaat een brakke overgangszone tussen het zoute (onder) en zoete (boven) grondwater. Deze voorraad brak grondwater is makkelijk (en goedkoper) te ontzilten.

Zoutminnende gewassen

Sommige gewassen groeien beter (of smaken zelfs beter) als er zout in het grondwater zit.

Ontzilten met innovatieve technieken

Onziltingstechnieken worden beter en duurzamer. Het ontzilten van water wordt steeds belangrijker in kustgebieden.

Afvalwater hergebruiken, de waterkringloop

Hergebruik van ‘afvalwater ‘. Was er de auto mee, of spoel er het toilet mee door. Maak van goed zoet water geen afval.

Bewustwording watergebruik

Nutsbedrijven kennen vraag- en aanbod goed. Consumenten en producenten minder. Hoeveel water is er nodig om voedsel, vlees of kleding te produceren? Weten zij met welk gedrag er veel zoet water wordt verspild.

Watervoerende lagen aanvullen

De watervoerende lagen in de bodem die worden gebruikt voor irrigatie aanvullen met overtollig regenwater of gezuiverd rivierwater.

Water beprijzen

Beprijzen van water zorgt ook voor minder verbruik/verspilling.

Oorzaak

Verdichte bodem en zoetwatertekort

Gevolg

 • Er zakt te weinig zoet water in de bodem

 • De zoete grondwater­bronnen worden niet aangevuld

Oorzaak

Zeespiegelstijging en bodemdaling

Gevolg

 • raakvlak tussen zout en zoet komt verder landinwaarts

 • zoetwater in kustgebied wordt minder

 • zout water dringt het land binnen

 • door dalend kustgebied komt het zoute water steeds verder

Oorzaak

Te veel onttrekken en ondoordacht watermanagement

Gevolg

 • zout grondwater komt naar boven

 • door de riviermonding te verdiepen komt het zoute water verder landinwaarts

 • bovenstrooms is er minder zoet water beschikbaar voor tegendruk (spoelen)

 • rivieren voeren minder zoet water aan door constructies

Oorzaak

Stormen, orkanen, tyfoons en cyclonen

Gevolg

 • door overstroming en infiltratie van zeewater verzilten zoetwaterbronnen

Verzilting van het land in de tijd

Het verleden

In het verre verleden leefden er bijna geen mensen permanent in deltagebieden. Vooral vanwege hun manier van leven als nomadische jager-verzamelaars. Dit veranderde langzaam aan toen ze hun voedsel gingen verbouwen en ze langer op een plek bleven.

Verzilting van het land in de tijd

Het heden

Lange termijn effecten

Minder en duurder drinkwater

Veranderingen in landbouwopbrengst

Migratie

Wegtrekken van bedrijven

Gezondheidseffecten

Vandaag de dag leven er steeds meer mensen in delta’s. Door de economische voordelen, door goede landbouw­grond en voldoende water, door waterbeheer en doordat we dreigende overstromingen weten te keren.

Verzilting van het land in de tijd

Toekomst

Om onze huidige levenstandaard en veiligheid te waarborgen moeten we ons aanpassen aan de nieuwe situatie. 


Welke optie kies jij? Lukt het ons om de knop op tijd om te zetten?

Optie 1: Zonder adaptaties

Optie 2: Met adaptaties