Missiegebieden Deltares

Deltares beschrijft haar bijdrage aan de Nederlandse en internationale missies in vier missiegebieden: toekomstige delta’s, duurzame delta’s, veilige delta’s en veerkrachtige delta’s. De bijdrage van Deltares vindt altijd plaats vanuit het perspectief van kennis van water en ondergrond.

Lange termijn ontwikkelingen in water, sediment en bodem 

Toekomstige delta's

Nederland heeft de ambitie om ook op lange termijn de best beschermde delta van de wereld te blijven. Daarom is antwoord nodig op de vraag: hoe gaan delta’s, maar ook kust- en stroomgebieden, zich ontwikkelen als gevolg van veranderingen in de aanvoer van water en sediment, stijgende zeespiegel en dalende bodem? Ook als gevolg van verandering in bevolkingsomvang, economische ontwikkeling en nieuwe technologie.

Het behoud van ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen 

Duurzame delta's

Hoe zorgen we ervoor dat ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen ook voor toekomstige generaties beschikbaar zijn? In het missiegebied duurzame delta’s richt Deltares zich voornamelijk op de verduurzaming van energieopwekking en voedselproductie, en op het verbeteren van de waterkwaliteit.

Bescherming van de groeiende bevolking en economie 

Veilige delta's

Veilige delta’s gaan over het bepalen, voorspellen en beheersen van de risico’s die klimaatverandering en de daarbij behorende, steeds vaker voorkomende, extreme weersomstandigheden met zich meebrengen. Hieronder vallen crisismanagement en rampenbeheersing.

Infrastructuur voor een duurzame en klimaatbestendige wereld

Veerkrachtige delta's

Hoe kunnen we onze infrastructuur weerbaar maken, zodat deze haar functionaliteit kan behouden in de komende decennia? En hoe kan de infrastructuur worden aangepast aan een veranderd klimaat of veranderende randvoorwaarden vanuit bodem en water?