Foto: Jos Brils, Deltares

Waterveiligheid

Een waterveilig Nederland is zo essentieel dat Nederland als enige land beschermingsnormen in de nationale wet heeft vastgelegd. Dit illustreert de dominantie van de overstromingsrisico’s in het risicodomein: als er iets mis gaat met de waterveiligheid heeft het hele land er groot nadeel van: slachtoffers, economische schade, langdurige ontwrichting.

Dijken, duinen, dammen en grote rivierwerken realiseren een waterveilig Nederland. Daarnaast hebben natuurlijke en door mens veroorzaakte processen, zoals zeespiegelstijging en bodemdaling, hun invloed op de waterveiligheid. Andere componenten van de waterveiligheid zijn de ruimtelijke inrichting en de maatregelen tijdens (dreigende) overstromingen, zoals noodmaatregelen en evacuatie.


Het waterveiligheidsonderzoek legt zich toe op de kennisvragen die de afzonderlijke componenten overstijgen, op hun samenhang en onderlinge relaties, en op de kennisvragen die voortkomen uit de onderbouwing van de beschermingsnormen: normhoogte en normeenheid. Verder behoren ook kennisvragen die “tussen de wal en het schip vallen” tot het domein van waterveiligheid: zij behoren niet eenduidig tot het domein van een afzonderlijke component maar zijn te belangrijk om te negeren.

Noordersluis

400x50 m

500x70 m

Verdiepte bak nieuwe sluis

13,75m

max.

diepgang

schepen

Zeelsuis

Oude sluis

Nieuwe sluis

?

schepen per jaar

Foto: Jos Brils, Deltares

Contact

Wout de Vries


wout.de.vries@rws.nl