Ontdek onze gezamenlijke aanpak

De exacte toekomst kunnen we niet voorspellen. Wel weten we dat Nederland de komende decennia voor een flink aantal maatschappelijke transities staat. Denk aan onze energievoorziening, voedselproductie, beheer van water en circulaire economie, het effect van klimaatverandering op onze leefomgeving en de vervangingsopgave van stuwen, sluizen en bruggen.


Rijkswaterstaat, als onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), heeft hierin een belangrijke rol. Daarbij gaat het voor RWS niet alleen om uitvoeringstaken. Ook transities vragen om de ontwikkeling van kennis. Die kennis wordt deels binnen IenW en RWS zelf opgebouwd. Deels wordt dit ook belegd bij kennisinstituten, waaronder Deltares, andere kennisinstellingen en marktpartijen. Deltares draagt daarmee bij aan de ontwikkeling en uitbreiding van de kennisbasis waarop het ministerie van IenW, Rijkswaterstaat en andere overheden hun beheer en beleid baseren.


Hoe houden we onze voeten droog? Hoe zorgen we voor gezond en veilig water voor mens en natuur? Hoe moeten we onze infrastructuur inrichten met het oog op zeespiegelstijging en bodemdaling? En hoe kunnen we het gebruik van duurzame energie optimaliseren?

In deze verhalenbundel reist u aan de hand van complexe opgaven door Nederland. U bezoekt de kust, de estuaria, rivieren en andere wateren en ziet de invloed van de verschillende uitdagingen op deze gebieden. U leest hoe innovatieve oplossingen de waterveiligheid vergroten, het economisch rendement verbeteren en de natuur ten goede komen. Deltares doet dit niet alleen. Het ministerie van IenW en Rijkswaterstaat zijn daarin heel belangrijk, maar de verhalen gaan ook over bredere samenwerkingsverbanden.


U zult zien dat alle opgaven, gebieden, oplossingen en technologieën met elkaar in verbinding staan. Het is deze diepgaande kennis van het systeem die onze integrale aanpak bijzonder maakt. En het gaat ook niet alleen over ons eigen land. Internationale projecten en samenwerkingen dragen bij aan kennisontwikkeling en komen zo ook weer ten goede aan Nederland.


De exacte toekomst blijft ongewis. Door robuuste kennis, ervaring en voorspellende modellen in te zetten, gaan we wel goed voorbereid op weg. Als we toekomstscenario’s goed beschrijven, bouwen we gezamenlijk met onze partners constructief aan een leefbare, veilige en veerkrachtige Nederlandse delta. Voor nu en in de toekomst. Gevalideerd met proefopstellingen en onze laarzen in de modder.

Bekijk de video over de samenwerking tussen Deltares en Rijkswaterstaat. 

Contact

Emiel Verhoeff


emiel.verhoeff@rws.nl

Nanda 't Lam


nanda.t.lam@minienw.nl